Advince Group tecknar partneravtal med tyska managementföretaget H&Z

Advince Group har tecknat ett partner-/samarbetsavtal med tyska managementkonsultföretaget H&Z.

Olle Tholander, nordenchef på H&Z ser partneravtalet som en möjlighet att med gemensamma krafter erbjuda marknaden ett starkt erbjudande. Vi kan öka närvaron på den lokala marknaden, få tillgång till erfarna lokala konsulter genom Advinces partnernätverk och därmed erbjuda kunder på den nordiska marknaden stora delar av vår tjänsteportfölj.

Carlolof Borgudd, VD, menar att detta ger Advince mer muskler genom tillgång till både ett tjänsteutbud med ett starkt konceptuellt stöd, där vi i första hand ser över tjänsterna knutna till Inköpsprocessen, framåt även inom digitalisering och andra tjänsteområden, och dessutom ett kompetent konsultnätverk ute i Europa.

E-handel på Upphandlingsmyndigheten

Advince har, genom vårt ramavtal med ESV för oberoende konsulttjänster för administrativa it-system inom området ekonomi, blivit avropade av Upphandlingsmyndigheten för att förbättra myndighetens e-handelsrutiner.

Uppdraget genomfördes under 2017 och omfattade uppsättning av processer och verktyg för en e-handelslösning samt framtagande av manualer för användare. En inköpshandbok togs fram för att Upphandlingsmyndighetens personal skulle få en bra bild av hur man arbetar på ett modernt och effektivt sätt med inköp. Handboken kommer även att ligga till grund för hur man inom andra myndigheter ska jobba med dessa frågor.

Pilotstudie på myndigheter om TBM

ESV genomför ett pilotuppdrag tillsammans med åtta myndigheter om att undersöka möjligheten att användandet av ett gemensamt och internationellt accepterat ramverk, TBM, Technology Business Management. Detta för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader mellan olika enheter och bättre ta tillvara digitaliseringens möjligheter. För detta tar ESV stöd av Advince och uppdraget har hittills resulterat i en rapport till Regeringskansliet Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

Vidare analys av möjligheterna att använda ramverket TBM har tilldelats Advince för att förbereda inför Digitaliseringsmyndighetens övertagande av ansvaret under hösten 2018.

Advince hjälper Lantmännen i förvärv

Lantmännens har som ett led i sin tillväxtstrategi i Östersjöområdet förstärkt sin position inom nötfodermarknaden genom köpet av två fabriker från finska börsföretaget Rasio. Genom detta ökar de sitt erbjudande till de finska lantbrukarna.

Förberedelserna för förvärvet genomfördes av Advinces M&A-kunniga experter. Vi kommer nu även att genomföra integrationen efter att ”closing” är klar.

Nya uppdrag

Vart fjärde år genomför Trafikverket ett utredningsprojekt rörande de kommande årens investeringar i transportsystemet på uppdrag av Näringsdepartementet. Uppdraget resulterar i en rapport ”Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029” som är underlag för regeringens investeringsbeslut.

Advince fick i uppdrag att dels utreda hur utredningsprojektet genomförts samt dels ge förslag på hur arbetsmoment kan överföras från projektet till löpande arbete i linjen. Det betonades också hur man i mellan-perioden ytterligare kan förbereda sig inför nästa utredningsomgång.

 

Välkommen på vårmingel 16 maj

 Advince i samarbete med SPN och Global PMI Partners bjuder till vårmingel i våra gemensamma lokaler på S:t Eriksgatan 63, (ingång från S:t Eriksterrassen), onsdag 16 maj från kl. 17 och hela kvällen.

Vi bjuder på mat och dryck samt lite underhållning i mingelmiljö.

Skicka ett email till info@advince.se om du vill komma.

Advince – ett oberoende konsultföretag med fokus på strategisk verksamhetsutveckling och digitalisering.

SPN – sourcingrådgivare med expertis inom upphandling, strategi, beställarorganisation och transformation.

Global PMI Partners – rådgivning och resurser inom förvärvsintegration (M&A integration), carve-outs och avyttringar.

myFC har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem

myFC, listat på First North Stockholm, har gett Advince i uppdrag att handla upp ett affärssystem. myFC står i begrepp att gå från ett svenskt utvecklingsbolag till att börja producera varor åt kunder på den globala marknaden.

Advince kommer med sin långa erfarenhet och väl utvecklade processer för att välja systemlösningar kombinerat med sitt oberoende från leverantörerna att hitta en kostnadseffektiv och användarvänlig lösning åt myFC.

Advince gör analys av ”NIS-compliance” på energibolag

NIS-direktivet kommer att börja gälla i Sverige 10:e maj 2018. Myndigheter samt företag med verksamhet inom energi, transporter, bank, finansmarknadsinfrastruktur, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten samt digital infrastruktur kommer att beröras av direktivet.

Advince har nu fått i uppdrag att hjälpa en större, börsnoterad, el-producent att göra en genomlysning av vad som krävs för att vara redo för NIS den 10 maj 2018. Uppdraget ska vara klart i mitten av februari.

Advince tar nytt uppdrag

Advince genomför affärssystemsbyte åt riskkapitalbolagsägt verkstadsbolag. Advince har under hösten 2017 genomfört en förstudie hos kunden. Detta har resulterat i att beslut har fattats om att byta affärssystem. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Rumänien, Frankrike och ett antal länder till i Europa, kommer nu att påbörja bytet av affärsystem. Projektet kommer att ledas av Advinces erfarna projektledare.