Grossist- och tillverkningsföretaget

 

Bakgrund

Det svenska företaget har 500 anställda och omsätter 1,5 miljarder SEK. Företaget idag är ett resultat av en utveckling från ren handels- eller grossistverksamhet till att i stor utsträckning tillverka egna produkter, sammansatta i olika systemlösningar.

Dock har processer och systemstöd, vilka i stor utsträckning specialanpassats och funnits i verksamheten under en längre tid, inte följt med i den takt den ändrade affärsmodellen utvecklades. Detta har medfört att den allt växande egna tillverkningen saknar adekvata lösningar, såsom produktions- och produktdatastöd, kopplad CAD-hantering mot produktionsutrustning men även definitioner av nyckeltal och andra styrbegrepp.

Uppdraget

Uppdraget initierades initialt av företagets ägare som en del av planerna för ytterligare utbyggnad av den interna tillverkningskapaciteten och ny logistiklösning.

Inledningsvis gjordes en allmän genomlysning av företagens processer, styrningsmodeller, datahantering och det IT-stöd som användes. Analysen resulterade i att flera förändringsprojekt initierades, där processförändringar och affärssystemsbyte blev de centrala aktiviteterna.

Processer och arbetssätt moderniserades och den begreppsapparat inkluderande masterdatahantering som användes harmoniserades dels mellan bolagen internt i koncernen och dels mot koncernens externa omgivning, exempelvis kund- och leverantörsled. De nya tankarna för både processer och arbetssätt lades som grund för byte till ett mer ändamålsenligt affärssystem som kunden kan leva och utvecklas med under ett överskådligt antal år.

Systemlösningarna infördes i koncernens samtliga 17 bolag, verksamma i Norden, norra Europa, på Balkan och i Asien.

Resultat

De nya processerna och systemlösningarna gav ett mycket bättre stöd för koncernens egen tillverkning. Samtidigt fick handelsverksamheten en enklare mindre specialanpassad systemmiljö som är enklare att uppgradera löpande. Genom harmonisering av begrepp och masterdata kan verksamheten analyseras vilket möjliggjorde avsevärt förbättrad trovärdighet i rapport- och ledningsinformationen.