Myndigheten – Projektledningssystem

Bakgrund

En ny stor myndighet formerades när flera mindre slogs ihop. I samband med detta skulle den gemensamma ekonomi- och uppföljningsmodellen uppdateras. Då befintligt projektledningsverktyg ansågs utdaterat beslutades att ett nytt alternativ skulle upphandlas.

Uppdraget

Uppdraget innebar att kravställa, upphandla och implementera ett projektledningsverktyg för investeringsprojekt och liknande/motsvarande verksamhet inom drift, underhåll samt övrig verksamhet.

Verktyget skulle genom samtliga skeden svara upp mot kundens och ledningens högt ställda krav på långsiktig planering, prognossäkerhet och erfarenhetsåterföring. Projektledningsverktyget var tänkt att bli en central nod av flera kommunicerande system och vara användarvänligt och medföra erfarenhetsåterföring.

I samband med utbildning i verktyget kommunicerades också till verksamheten hur den nya ekonomimodellen arbetade tillsammans med projektledningssystemet.

Resultat

Projektledningssystemet är implementerat och används genomgående i verksamheten. Från ekonomisystemet hämtas utfall och all prognosverksamhet utförs i verktyget. Även projektrelaterade inköp initieras även genom verktyget.