Fastighetsföretaget

Bakgrund

Bolaget har de senaste fyra åren satsat mycket inom affärsutveckling vilket innebär att investera i utveckling av befintliga och nya fastigheter. I samband med det utvecklas också nya affärsmodeller bl. a. omsättnings- och kapacitetsbaserade intäkter.

Bolaget har de senaste 3 åren rekryterat i snitt 50 personer per år och har idag ca 250 anställda. Inom avdelningen control har 4 personer rekryterats under 2011, 4 personer år 2010 och övriga 4 personer är anställda före 2010. Inom control finns idag 5 financial controllers som arbetar med löpande rapportering, budget och prognos och analys främst till stöd för förvaltningsorganisationen och 5 business controllers som stödjer affärsutvecklingsenheterna med affärsanalys, investeringsstöd osv. Vidare finns en fastighetscontroller som ansvarar för fastighetsvärdering samt en chef.

Inom control behövs nu en förstärkning av en inhyrd konsult som på uppdrag av chef control leder arbetet med att utveckla följande identifierade utvecklingsområden:

Processen för strategiplan och affärsplan, budget och prognos

  • Kartläggning av processen
  • Planering av processen för 2012
  • Identifiera vilka rapporter som tas fram och utvärdera vilka rapporter som skall tas fram och standardisera formatet för dessa
  • Identifiera effektiviseringsmöjligheter i processen
  • Utvärdera nuvarande process för prognoser, periodicitet, arbetsmetodik, rullande 12

Utveckling av IT-stödet för strategiplan och affärsplan, budget och prognos samt operativa mål.

IT-stödet är utvecklat för budget och löpande uppföljning för förvaltning men stödjer inte uppföljningen av investeringsprojekt, operativa mål och ad hoc analyser som efterfrågas av verksamheten. Konsulten skall ansvara för att driva utvecklingen av IT-stödet tillsammans med controllerfunktionen, IT-avdelningen och systemleverantören.

Financial Control

I arbetet ingår också att utvärdera behovet av en resurs inom financial control som ansvarar för fortsatt utveckling av ovanstående frågor och även med personalansvar för gruppen financial controllers.